Meetnet
Vlaamse Banken

Wat is het Meetnet Vlaamse Banken?

Het Meetnet Vlaamse Banken, dat zijn:

 • 6 meetpalen
 • 16 golfmeetboeien
 • 5 getijdestations
 • 3 meteoparken
 • 4 windmeetlocaties aan de kust
 • 3 stroommeetlocaties in de havens

De meetpalen en boeien op zee zijn uitgerust met geavanceerde sensoren en meettoestellen.
Die verzamelen belangrijke gegevens zoals windsnelheid en -richting, zichtbaarheid, temperatuur, getij, golfhoogte en -richting.
De getijstations, meteoparken en meetlocaties langs de kust meten daar de: wind, getij, stroming,verschillende andere meteoparameters.
Alle data van het meetnet komt via een computernetwerk in het datacenter in Oostende terecht. Van daaruit wordt het verdeeld naar de verschillende gebruikers. Het datacenter verwerkt vierentwintig uur per dag en zeven dagen op zeven alle ingewonnen informatie.
Zeevarenden hebben zo onmiddellijk toegang tot de actuele informatie om hun activiteit veilig te laten verlopen.

Kaart van het meetnet

Voor wie is het Meetnet Vlaamse Banken?

De gegevens uit het Meetnet Vlaamse Banken zijn nuttig voor iedereen die activiteiten, werken of onderzoek uitvoert op zee of langs de kust.
Enkele voorbeelden zijn

 • Afdeling Kust gebruikt de data vooral bij studies voor de infrastructuurprojecten langs de kust.
 • Meteorologen gebruiken input van het Meetnet voor het maken van het dagelijkse kustweerbericht.
 • MDK collega's gebruiken de gegevens om de veiligheid van beloodsingen te garanderen.
 • Real-time getijgegevens worden gebruikt bij het uitvoeren van baggerwerken..
 • Daarnaast is er ook een uitwisseling van data met internationale meetnetten, onderzoeksinstellingen, universiteiten,...

Hoe werkt het Meetnet Vlaamse Banken?

Golfmeetboeien verzamelen, zoals het woord het zegt, gegevens over de golven. We gebruiken in het Meetnet directionele en niet-directionele golfmeetboeien.
Een directionele boei meet naast de golfhoogte ook nog de golfrichting.
De data van de boeien komt via radiosignalen en ontvangstapparatuur in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge uiteindelijk in het datacenter in Oostende terecht. Onze MDK-collega's van Vloot zorgen voor gespecialiseerde vaartuigen en bemanning om de boeien met de nodige bebakening uit te leggen, te vervangen en terug binnen te halen.

Een korte geschiedenis

De opbouw van het Meetnet Vlaamse Banken startte in 1976, voor de uitbouw van de haven in Zeebrugge. Bij de uitvoering van de waterbouwkundige werken moest men beschikken over de hydrometeotoestand van het ogenblik en over verwachtingen voor de komende dagen. Daarvoor werden dagelijks mariene meteoberichten opgemaakt. In 1984 bouwde men in zee vijf vaste meetpalen langs de vaargeulen naar Zeebrugge en de Westerschelde. In 1993 is op de Westhinderbank een platform geïnstalleerd, ter vervanging van het bemande lichtschip dat op deze locatie lag. Het meetboeiennet, het meteopark en het netwerk van meetpalen werden op elkaar afgestemd en in het meetsysteem opgenomen. Het systeem kreeg de naam Meetnet Vlaamse Banken.

Wist je dat?

Het Meetnet is genoemd naar de groep onregelmatige zandbanken die zich voor de westelijke helft van de Vlaamse kust bevinden en de scheepvaart in dat gebied sterk bemoeilijken